FAQ

Wat is arbitrage?

Volgens het Belgisch Gerechtelijk wetboek is arbitrage de private rechtsprocedure waardoor een geschil wordt uitgesloten van de rechtsmacht van de normaal bevoegde rechtbanken, en onderworpen aan de rechtsmacht van één of meer arbitragerechters d.w.z. personen die aangeduid worden om het geschil te vonnissen.

 

Kan een ondernemer zomaar naar de arbitrage-instelling stappen met zijn dossier?

Neen. De wet schrijft voort dat er een akkoord tot arbitrage dient afgesloten te zijn, hetzij voor hetzij na het ontstaan van het geschil. Kort gezegd:

  • Voor het geschil
    Arbitrage wordt opgelegd aan de klant door het vermelden van arbitrage clausule op contracten, bestelbons, leveringsbons, facturen, enz. De wet spreekt van "bindende stukken" tussen partijen. Dit is dus heel ruim en hoeft geen officieel contract te omvatten.
  • Na het geschil
    Een akkoord tot arbitrage kan ook afgesloten worden na het ontstaan van het geschil, maar dit is in de praktijk moeilijk uit te voeren omdat partijen al niet meer in “speaking terms” zijn of elkaar wantrouwen.

TIP. Praktisch komt het er eigenlijk op neer dat men de geijkte bevoegdheidsclausule:

“Bij geschillen zijn de rechtbanken te x bevoegd" vervangt door een arbitrageclausule.

 

Kan ik elk soort geschil aan arbitrage onderwerpen?

De wet zegt "alle geschillen welke voor dading vatbaar zijn", m.a.w. alle geschillen waarover men onderling akkoorden kan afsluiten.

Niet: Alles wat het strafrecht betreft en alles wat familierecht betreft.

 

Wie zijn de scheidsrechters?

De arbitrage instelling kiest voor professionele arbitragerechters. Meestal advocaten, juristen of deskundigen in de materie van het geschil of bedrijfsleiders die jarenlang praktijkervaring hebben via hun bedrijf.

 

Moet ik die scheidsrechters zomaar aanvaarden?

De wet voorziet dat scheidsrechters op dezelfde gronden kunnen gewraakt worden als rechters. Het spreekt vanzelf dat U bezwaar kunt hebben tegen bv een Scheidsrechter die als bedrijfsleider uw concurrent is.

 

Waarom moet een commissie deze scheidsrechters aanduiden?

De arbitrage instelling is de in de wet voorziene derde, neutrale instelling die onafhankelijke scheidrechters aanstelt en de procedure volgens een vast werkingsreglement leidt en controleert.

 

Wat zijn typische kenmerken van arbitrage in vergelijking met een procedure voor de rechtbank ?

De procedure is volledig schriftelijk en dat heeft zijn voordelen.

Op de gebruikelijke rechtbanken heeft men nog mondelinge pleidooien. Daar kruipt veel tijd en geld in. Het is een feit dat iedereen op iedereen moet wachten, dat er vertraging in de procedurekalenders voorkomt en dat veelal oeverloze discussies plaatsvinden.

 

Kunnen advocaten nog een rolspelen in de arbitrageprocedure ?

In sommige gevallen is de tussenkomst van een advocaat nodig of gewenst. Indien de arbiters het noodzakelijk vinden of als één der partijen er om vraagt, kunnen partijen fysiek voor de arbitragerechter verschijnen. Partijen kunnen zich daar dan laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Hun tussenkomst wordt echter tot de essentie herleid met name:

Het opstellen van besluiten of eventueel voeren van pleidooien. De advocaat heeft echter geen administratief werk in een arbitrageprocedure. Hij moet bijvoorbeeld geen pleitdata vragen aan de griffie van een rechtbank. Hij moet geen stukken laten betekenen als de tegenpartij niet besluit enz…

De erelonen van advocaten in een arbitrageprocedure zijn hoe dan ook beperkter en zijn werk in uw dossier kunt u exact beoordelen in verhouding tot het gevorderde honorarium. Advocaten die zich specialiseren in arbitrage kunnen op die manier veel meer zaken doen door het uitsluiten van verplaatsingen, tijdverlies op de rechtbank en administratieve extra’s.

 

Is het geen nadeel dat er geen beroep mogelijk is?

In alle belangrijke arbitragesystemen is beroep uitgesloten omdat anders de zeer belangrijke voordelen van arbitrage wegvallen: budgetteerbaar, relatief lage kosten en vaste termijnen voor behandeling en uitspraak.

Het ontbreken van beroep is een "schijnnadeel".

Voor de rechtbanken wordt in alle belangrijke zaken (en zelfs minder belangrijke) dikwijls beroep aangetekend. Dit beroep wordt dan uitgebreid behandeld voor het Hof van Beroep en afgesloten met een gemotiveerd arrest. Zowel partijen als de rechtbank hebben in de procedure in eerste aanleg in hun achterhoofd dat beroep nog mogelijk is en dat door de ene of de andere partij beroep kan en zal aangetekend worden. De realiteit toont echter aan dat de langdurige onzekerheid alleen maar groter wordt en partijen bewust deze mogelijkheid als vertragingsmanoeuvre misbruiken.

Men kan dit alles samenvatten in één zin: Een partij wenst dat er geen beroep mogelijk is als hij zijn zaak gewonnen heeft, en dat er wel beroep mogelijk is, als hij zijn zaak verloren heeft. Dit gaat uiteraard niet op.