Schulden van de consument, nieuwe wetgeving

Ben jij klaar?

Vanaf vandaag, 1 september 2023, moet je als onderneming bij het afsluiten van nieuwe contracten rekening houden met de nieuwe wetgeving rond de schulden van de consument. Deze wet is ingevoegd in het Wetboek van economisch recht als Boek XIX ‘Schulden van de consument’. Voor bestaande contracten treedt de wetgeving – met terugwerkende kracht – in voege vanaf 1 december 2023.

Concreet wil dit zeggen dat je als ondernemer het invorderen van consumentenschulden anders zal moeten gaan aanpakken.

Eerste herinnering gratis

Om te beginnen moet de consument voortaan bij een laattijdige betaling altijd een eerste herinnering ontvangen, waarvoor je geen extra kosten mag aanrekenen. Aan deze herinnering is een betaaltermijn van minstens 14 dagen verbonden. Deze termijn start – bij verzenden via de post – op de derde werkdag na de verzending. Verstuur je de herinnering elektronisch (via mail), dan begint de termijn te lopen de dag na de verzending.

Geen extra kosten wil zeggen dat je op dat moment enkel het verschuldigde saldo aan de consument mag vragen. Uiteraard moet je wel vermelden welke kosten en intresten aangerekend worden na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen.
In die herinnering moet je ook een beschrijving van het product of de dienst opnemen dat de schuld heeft doen ontstaan én de vervaldatum van de factuur. Dus niet enkel nummer, datum en bedrag van de factuur vermelden. Ook de naam of de benaming en het ondernemingsnummer van jouw onderneming moet duidelijk vermeld zijn.

Schadevergoeding

Wanneer je klant niet of laattijdig reageert op deze herinnering, dus niet betaalt voor de termijn verstreken is, kan je als KMO verwijlinteresten toepassen vanaf de dag na de verzending van de eerste herinnering.

Deze schadevergoeding kan je op twee manieren vorderen:

1) Via een intrestvoet – op dit moment vastgelegd op 10,5% – die je berekent op de nog te betalen som
2) Via een forfaitaire vergoeding. Deze bedraagt € 20 wanneer de schuld lager of gelijk is aan € 150. Bij een schuld tussen € 150,1 en € 500, is deze vergoeding € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag. Is de schuld groter dan € 500, dan is de forfaitaire vergoeding € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag met een maximum van € 2 000

Let wel op: deze verwijl- of nalatigheidsinteresten moet je wel contractueel vastleggen. Zorg er dus voor dat je de algemene voorwaarden die je op jouw documenten gebruikt correct aanpast. Want wanneer je een fout maakt tegen de wettelijk vastgelegde vormvereisten of een foutief bedrag eist, is je schadebeding ongeldig.

Sancties

En de gevolgen kunnen nog groter zijn. Wanneer je als bedrijf fouten maakt tegen de vorm of de maximale schadebedingen, kan een advocaat of incassopartij terug helemaal van nul beginnen en zo verlies je kostbare tijd en cashflow. Ook kan een rechter strafsancties opleggen wanneer de nieuwe wetgeving niet correct is toegepast. En deze boetes kunnen stevig oplopen, tot 4% van de totale jaaromzet.

Jurico staat je bij

Omdat het dus van groot belang is dat ondernemingen zeer zorgvuldig met deze wettelijke vereisten omgaan en alle zaken op orde hebben, staat Jurico al zijn klanten bij in deze materie.

Concreet voor jouw algemene voorwaarden passen we die correct aan en controleren ook of dit op alle documenten die je gebruikt in orde is. Heb je een dossier dat actie vereist, dan zorgen we ervoor dat jouw eerste herinnering aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en volgen we daarna het hele traject op de voet op. Indien nodig sturen wij een ingebrekestelling en zorgen we dat de schuld correct ingevorderd kan worden.

Wil je zeker zijn dat jouw bedrijf klaar is voor deze nieuwe wetgeving, neem dan snel contact met ons op voor meer informatie.

Of wil je graag weten of de algemene voorwaarden die je vandaag gebruikt geen tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of juridische risico’s bevatten, maak dan gebruik van onze gratis audit.

Want dat is onze ambitie voor jouw kmo.

Scroll naar boven