Wet ‘bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’ aangepast

Aangescherpte wet beschermt beter tegen slechte betalers

Wanneer je als ondernemer voor professionele klanten werkt, is het soms een uitdaging om je facturen binnen een redelijke termijn betaald te krijgen. Omdat bedrijven – en zeker grotere spelers - soms nogal creatief met de wetgeving rond betalingstermijnen omgingen, heeft de wetgever de spelregels recent aangescherpt. Deze verstrengde ‘wet betalingsachterstand’ geeft jou een extra troef om je zaken op orde te hebben, je liquide middelen op peil te houden en je te beschermen tegen slechte betalers.

Correct betalen van facturen met de glimlach

Hoe ging het er aan toe?

In theorie bedroeg de betalingstermijn voor B-to-B-transacties volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties al meer dan twintig jaar slechts dertig dagen. Alleen draaide dat in de praktijk voor veel ondernemers anders uit. Om te beginnen kon de termijn op vraag van de klant of opdrachtgever contractueel al tot maximum zestig dagen verlengd worden. Maar door contractuele afspraken te maken over de ontvangstdatum van de factuur en deze dus in de tijd op te schuiven naar een latere datum, kon een betaler de wettelijk voorziene maximum termijn uitrekken. Daarnaast voorzag de wet ook de mogelijkheid om een periode van maximaal dertig dagen vast te leggen om de conformiteit van de producten of diensten te controleren. Aangezien de betalingstermijn dan pas begon te lopen nadat deze controleperiode voorbij was, kon de termijn verlengd worden tot negentig dagen.

Niet langer gratis krediet

Omdat je als leverancier vaak niet anders kon dan akkoord gaan met deze extra contractuele voorwaarden, moest je heel lang wachten op je centen. Kleinere of startende bedrijven kwamen hierdoor soms in de problemen, met jammer genoeg af en toe zelfs een faillissement tot gevolg. Met de aanpassing van de wet heeft de overheid er nu voor gezorgd dat deze verlengingen van de betalingstermijnen – onder lichte druk van een klant - niet meer mogelijk zijn. De mogelijkheden van een economisch sterkere partij om zichzelf gratis krediet te verschaffen op de kap van een andere partij zijn hierbij ingeperkt.

Wat is er veranderd?

De regels luiden dat de maximale betalingstermijn – zowel voor grote ondernemingen als voor kmo’s - zestig dagen bedraagt. Ook moet een professionele klant op het moment van de levering van de goederen of direct na het presteren van een dienst alle info ter beschikking stellen om het opmaken van de factuur voor de leverancier mogelijk te maken. De wettelijk voorziene betalingstermijn start vanaf de factuurdatum of vanaf de datum van levering van goederen of diensten. Deze datum kan niet meer contractueel naar achter geschoven worden. Ook staat nu in de wet dat een eventuele verificatietermijn om de conformiteit van producten of diensten vast te stellen integraal deel uitmaakt van de betalingstermijn van zestig dagen.

Wat als een klant jou toch een contract met langere termijnen voorlegt?

Wanneer een overeenkomst voor een B2B-transactie een betalingstermijn van meer dan zestig dagen voorziet, dan is deze simpelweg niet geldig en wordt de termijn bij wet automatisch ingekort tot dertig dagen. Dezelfde sanctie is het gevolg wanneer er in een contract ‘niet geldige’ voorwaarden staan om de betalingstermijn te verlengen.

En wat zegt de wet wanneer een klant te laat betaalt?

Ook hier is er een verbetering voor de schuldeiser en is de schuld makkelijker afdwingbaar. Bij een laattijdige betaling verhoogt de te betalen som automatisch met de verwijlinteresten (interestvoet van 12%). Bijkomend is er nu ook een forfaitair bedrag van € 40 voorzien om – vooral bij kleinere bedragen – de kosten van de aanmaningen gedeeltelijk te recupereren. Het goed opvolgen van debiteuren kost echter hopen tijd en energie. Jurico kan je hierbij helpen en houdt jouw zaken op orde door inhouse het debiteurenbeheer kort op te volgen. En indien gewenst gaan we nog een stap verder. In jouw algemene voorwaarden kunnen we bijvoorbeeld kortere betalingstermijnen opnemen en bij laattijdige betaling een schadebeding voorzien van 10% in plaats van de forfaitaire €40.

Heb je nog vragen die verband houden met deze 'wet betalingsachterstand' of wil je Juroco graag inschakelen voor jouw debiteurenbeheer, neem dan contact op via info@jurico.be. We bekijken dan met veel plezier samen of jouw overeenkomsten en contracten voldoen aan de gewijzigde wetgeving.

Correct innen van facturen via incasso
Scroll naar boven